Những ngày đẹp năm 2018 Cưới – hỏi làm ngày Hỷ sự.

Ngày tốt cho việc cưới hỏi trong năm 2018

Tháng âm lịch Ngày âm lịch

Tháng 01  Ngày 08 – 10 – 20 – 29
Tháng 02  Không có ngày
Tháng 03 Ngày 08 – 10 – 13 – 19 – 20 – 28
Tháng 04 Ngày 04 – 12 – 19 – 24 – 28
Tháng 05 Không có ngày
Tháng 06 Ngày 10 – 12 – 18 – 21 – 22 – 24 – 27
Tháng 07 Ngày 02 – 03 – 06 – 14 – 18 – 26 – 30
Tháng 08 Ngày 03 – 10 – 22
Tháng 09 Ngày 05 – 29
Tháng 10 Ngày 02 – 04 – 05 – 16 – 26 – 28
Tháng 11 Ngày 05 – 12 – 24 – 29
Tháng 12 Ngày 03 – 12 – 18 – 24 – 27

Những ngày đẹp năm 2018 Cưới – hỏi làm ngày Hỷ sự.
Scroll to top
Ưu Đãi